Velkommen til Taulov-Skærbæk IF Håndbold

En klub for alle

TSIF Håndbold

 

TSIF Håndbold er en lokal breddeklub med hjemmebane og træningsanlæg i Elbohallen i Taulov. Vi lægger vægt på det sociale og det gode kammeratskab.

 

I TSIF Håndbold træner vi tirsdage og torsdage, og vi har hold i næsten alle aldersgrupper.

 

Alle er velkomne til at deltage i en gratis prøvetræning.

Du kan se en oversigt over vores hold her

Elbohallen

Elbohallen er en selvejende institution med mange muligheder for aktiviteter og udfoldelser.

 

Elbohallen består af to idrætshaller, hvilket giver os rig mulighed for at tilbyde håndboldtræning til alle aldersgrupper.

 

I hal 1 er der en almindelig håndboldbane, en kortbane og to totalbaner.

 

I hal 2 er der også en almindelig håndboldbane, en kortbane og to totalbaner.

Hal 2 har derudover 300 faste siddepladser til tilskuere.

 

I Elbohallen finder ud også Café Elbo, en festsal, tre mødelokaler, et træningscenter, skydebaner og en billardhal.

 

Udenfor finder du fodboldbaner, en beach-håndboldbane og en tennisbane.

Vedtægter

 

Taulov-Skærbæk IF Håndbold (TSIF Håndbold)

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningen TSIF Håndbold, der har hjemsted i Fredericia Kommune, er stiftet den 01.01.1969. Foreningen er medlem af JHF under DHF under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og VAGI under DGI, er underlagt disses love og bestemmelser. TSIF Håndbold er en del af Taulov-Skærbæk IF og underlagt denne hovedforenings love og vedtægter.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at samle håndboldinteresserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab med mulighed for medindflydelse og medansvar, samt at virke for idrættens fremme, både med hensyn til bredden og eliten.

 

§ 3. Medlemsskab

Medlemskab sker ved indmeldelse via Conventus på TSIF Håndbolds hjemmeside.

 

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via Conventus-systemet, som findes via TSIF Håndbolds hjemmesiden, under indmeldelse.

Prøvetræning på 14 dage inden endelig tilmelding.

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse sker ved sæsonafslutning.

 

§ 6. Kontingent

Kontingent for aktive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde her tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens vedtægter.

 

§ 8. Ordinært generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af august måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har været medlem af foreningen i 3 måneder.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med annoncering på sociale medier. Det reviderede regnskab kan udleveres til alle medlemmer samtidig med generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 9. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg afdirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for det kommende år til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

c. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

8. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og offentliggør derefter titler, samt arbejdsbeskrivelser på foreningens hjemmeside

9. Eventuelt

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutningen tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet — jf. §17 og §18. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til medlemmer, som ikke er fyldt 15 år, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger et tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemningen skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 12. Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år.

 

§ 13. Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Foreningens forretningsudvalg består af Formand, Kasserer og Næstformand.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, beslutninger i forretningsudvalg skal føres i bestyrelsens protokol ved næste ordinære bestyrelsesmøde.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt.

 

§ 14. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30 juni.

Bestyrelsen skal inden udgangen af august afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. juni til bilagskontrollanten. Driftsregnskab og status skal være klar til udlevering til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

§ 15. Bilagskontrol

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollant og en suppleant jf. §10.

Bilagskontrollanten skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16. Vedtægtsændringer

Forandringer af Vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 17. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse on, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overgå til TSIF Hovedforeningen.

Sammenslutning med andre foreninger, eksklusion eller udmeldelse of TSIF Hovedforening er ikke at betragte som opløsning.